logo ring grote ring.jpg
thema in 2008:  WORDT HET WAASLAND ééN GROTE FILE ???   Zi

Dossier :
Wase Grote Ring R2

Situering + geschiedenis :
E34 = A11 = N49 =  expresweg Antwerpen - Zelzate - Knokke
R2 = Grote Ring rond Antwerpen: hier het vak tussen E17 en A11 : de Wase Grote Ring
E17 = A14 = autosnelweg Antwerpen - Gent - Kortrijk - Rijsel

Het Grote Ring-plan ontstond begin jaren '70  : 44 km nieuwe autosnelweg rond Antwerpen   via de Liefkenshoektunnel, over  Kallo,  Haasdonk , Kruibeke , Wilrijk tot Ranst.
Het openbaar onderzoek van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren in '76 veroorzaakte 12.000 handtekeningen tegen grondverspilling zoals de Grote Ring. Het definitief gewestplan beschrijft 3 verschillende stukken :

* het vak A11 - Liefkenshoektunnel: tracé aangeduid (6 km) , nu reeds aangelegd.
* het vak E17 - A11 : als reserveringszone aangeduid (10 km)
* het vak Schelde - E17 : het tracé is geschrapt en wordt landschappelijk waardevol landbouwgebied

In juni '83 neemt een Ministercomité de principiële beslissing dat de Liefkenshoektunnel -zonder spoor - mag gebouwd worden met privé-gelden en dat de toegangswegen  van Liefkenshoektunnel tot E17 mogen worden gebouwd. De vergunningen hiervoor moeten echter wel worden gegeven door de VLAAMSE Minister van Ruimtelijke Ordening!
In juni '83  wordt het Actiecomité"Neen aan de Grote Ring" opgericht en starten acties, enkel gericht tegen het vak E17 - A11 : de Wase Grote Ring.
HAASD GROTERINGvergadering.jpg
De tegenstanders van de Wase Ring ontwikkelen het bestaande-wegen-alternatief : 2 alternatieven die erin bestaan de bestaande autoweg-verbindingen tussen de A11 en  de E17 uit te  
bouwen en veilig te maken door het wegwerken van gelijkgrondse kruisingen .
In september 86 ondersteunen alle Wase partijen en de meeste politici de eisen van het Actiecomité uitgeschreven in een platformtekst.
De eerste spadesteek van de tunnel gebeurt in '87: De Meyer - Van Laere - Betonac bouwen de tunnel. In maart '88 heeft een betoging plaats tegen de Grote Ring te Haasdonk. De Vlaamse Regering stelt beslissing over de Wase Grote Ring 6 maanden uit tot oktober '88. Vlaamse Regering neemt ook dan geen beslissing in het dossier  
Daarna komt er een uitgebreide Vlaamse Executieve (zonder Ward Beysen en met Johan Sauwens). Deze beslist in ' 90 de alternatieven (= omvorming A11) uit te voeren en de Grote Ring niet te bouwen. De  Liefkenshoektunnel wordt in juli '91 geopend : het tolgeld bedraagt 100 BEF (2,5 Euro) voor personenwagens en 450 BEF (11,25 Euro) voor vrachtwagens.
In '92 komt er een nieuwe Vlaamse Regering : Theo Kelchtermans bouwt  expresweg A11 verder uit maar in een zeer traag tempo. Het MER-rapport van de A11 wordt opgesteld, wat ook voor vertraging zorgt.
Het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen komt op gang
In juli '94 beslist een Brusselse rechter dat de Vlaamse overheid schadevergoeding moet betalen. De Vlaamse regering gaat in beroep en probeert ondertussen een oplossing te vinden .
In begin '94 stelt Kelchtermans stelt 2 plannen voor : het VIP  wat staat voor het Vlaams InfrastuctuurPlan  en een plan om de Ring van Antwerpen uit te bouwen tot volwaardige autosnelweg; Noch in beide plannen, noch in het ontwerp van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen, komt de Grote Ring voor, wel is de omvorming van de A11 tot autosnelweg prioritair!!
Ondertussen werkt men verder aan het het multi-modaal verkeersplan van Antwerpen.
Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen  wordt in ’97 goedgekeurd, zonder Grote Ring.
In december wordt het Masterplan Antwerpen goedgekeurd. De Grote Ring staat niet vooraan op de lijst, wel het rondmaken van de Antwerpse Kleine Ring.
De havenlobby blijft steeds hardnekkig de Grote Ring verdedigen.
In het Waasland groeit binnenskamers verdeeldheid rond dit dossier.
In 2005 besluiten de Wase burgemeesters (onder impuls van Freddy Willockx) om een grondige verkeersstudie te laten uitvoeren over het verkeer in en rond het Waasland. Op  basis van de resultaten van deze studie zal een standpunt worden ingenomen. Het Ringcomité gaat akkoord met deze werkwijze. Op basis van studies uit het verleden, denkt het comité niet ongerust te moeten zijn.
 
Waarom geen Wase Grote Ring R2:

a) omwille van de ecologie en de leefomgeving.

De Wase Grote Ring betekent ruim 10 km nieuwe autosnelweg door open ruimte met een oppervlakte van ongeveer 100 ha: vooral landbouw- en bosgebied en passeert op beperkte afstand van woongebieden van Vrasene, Beveren en Haasdonk. De Wase Grote Ring R2 zorgt voor een afzondering tussen de woongebieden aan beide zijden van de autosnelweg. Het is een sociale barrière, vooral voor wandelaars en fietsers
Er ontstaat extra lawaaihinder, lichtvervuiling, uitstoot van schadelijke uitlaatgassen, landschapsvervuiling (visuele belevingswaarde vermindert fel)  in een ruim gebied dat nu nog redelijk vrij is van dit soort hinder of vervuiling.
Het aantal huizen op afstand minder dan 500 meter bedraagt ruim 5O0. Dit zijn minstens 500 gezinnen die last ondervinden.

b) omwille van de ruimtelijke ordening

Tussen Antwerpen en Sint-Niklaas is de reserveringszone voor R2 nog de enige open ruimte, die naam waardig. Dit open landschap zou volledig verdwijnen. Er is bijna nergens in het Waasland een plaats waar men geen autosnelweg heeft op minder dan 10 km afstand !
De Grote Ring zorgt voor een ruimtelijke ordening met openvloeiende olievlekken als steden
niet met bundeling maar met verspreiding, niet met inbreiding, maar met uitbreiding, niet met zuinig ruimtegebruik, maar met verkwisting van de open ruimte, niet gericht op het openbaar vervoer, maar enkel bereikbaar met de auto
Nieuwe wegen zorgen voor nieuw autoverkeer en dus méér files (op andere plaatsen);  de steden worden verder onleefbaar.
Een autosnelweg kan misschien wel een streek ont-sluiten op makro niveau
maar sluit een streek af, isoleert die streek op micro niveau !
De R2 komt niet voor als onderdeel van het hoofdwegennet in het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.  De A11 daarentegen wel !  zie samenvatting van de visie van de plangroep blz 49 :
Het hoofdwegennet wordt gevormd door alle bestaande autosnelwegen, aangevuld met enkele te realiseren verbindingen.  De N49 (Zeebrugge-Gent-Antwerpen) wordt de belangrijkste achterlandverbinding over de weg van de Vlaamse zeehavens en een onderdeel van de Westeuropese verbindingsas Le Havre-Rotterdam-Hamburg.  De N49 en de A18 ((Jabbeke-Veurne-Frankrijk) vormen een verbinding die het vrachtvervoer uit de Vlaamse Ruit en de stedelijke gebieden ten zuiden van de zeehavens weghoudt.

c) Verkeerseconomisch

* Er zijn in het Waasland ALLEEN OOST-WEST stromen van doorgaand verkeer: een nieuwe NOORD—ZUID-autosnelweg in het Waasland is dan ook  overbodig!
Het internationaal verkeer, dat de liefkenshoektunnel gebruikt, passeert eerder oost-west doorheen het Waasland en niet noord-zuid:
Vanaf de Liefkenshoektunnel en de haven moet het verkeer de E17 en de E40 kunnen bereiken om verder richting Calais en Duinkerken (via E40 of A17) en Rijsel en Parijs( via E17) te vervolgen.
Zowel via de A11(expresweg) tot Zelzate en de R4 (Kennedylaan) is dit mogelijk (mits ombouw). Ook via Antwerpen Linkeroever is dit mogelijk langs autosnelwegen.
De Schelde in Nederland is een natuurlijke barrière die het Waasland volledig isoleert aan de noordzijde.
Doorgaand verkeer via de brug van Temse of Dendermonde is zeer beperkt.
Bijna alle doorgaand verkeer doorheen het Waasland passeert de Liefkenshoektunnel of de Kennedytunnel aan de oostkant en de tunnel in Zelzate, maar vooral de E17 te Gent aan de Westkant : dus voornamelijk oost-west. ( of omgekeerd)


mei 2008
Ringcomité
 Liefkenshoektunnel
 Plan “Luc Van Remortel”
 Alternatieven Ringcomité
 plan forum 2020
 gevangenis Beveren
 studies
 masterplan 2020 30 maart
 verkeersstromen LICHT
 verkeersstromen ZWAAR
plan van  Wase burgemeesters
actueel
Wase Grote
Ring
Grote Ring Antwerpen R2
geschiedenis
KLEINE versus GROTE ring
Allerlei
Archief
foto’s
Schakelplan
1989-1992
meer externe links
contact
 Oude foto’s van  HAASDONK
gilbert cant logo 0602006 trans.png
ABLLO vzw
ademloos
stRaten-generaal
 
forum 2020
 
 
ademruimte BBL
 externe   Links